آرایش و اصلاح لب های باریک

آرایش و اصلاح لب های باریک

لب های خود را قبل از آرایش خوب نگاه کنید تا بتوانید فرم آنها را تشخیص دهیداگر فرم لب هایتان به شما می آید و زیبا و مناسب است مطابق سه مرحله زیر عمل کنید


آماده کردن

آماده کردن سطح لب ها برای آسانتر شدن استفاده از روژلب .طولانی کردن ماندگاری آن با استفاده از ثابت نگهدارنده روژلب وصاف کننده سطح لب ها

آرایش و اصلاح لب های باریک

ترسیم

کشیدن خط لب ومتعادل کردن آن در صورت نیاز با قلم دور لب

رنگ کردن

با استفاده از روژلب با رنگ های متناسب با نوع آرایش درخشندگی و زنانگی را به لب های خود ببخشید

اگر لب هایتان بسیار باریک یا نامتعادل هستند می توانید به کمک یک قلم دور لب اطراف آن را طوری که زیاد مشخص نباشد فرم دهید

آرایش و اصلاح لب های باریک

برای اصلاح کردن لب های باریک

دور لب خود خط مرتبی بکشید که از دور لب معمولی خودتان بیرون تر باشد سپس روژ لب بزنید

برای اصلاح لب های نامتناسب

اطراف قسمت های باریک لب خود یک خط بکشید طوری که خط لبتان از خط لب طبیعی کمی بیرون زده باشد سپس قسمت دیگر لبتان را درست روی خط لب ها بکشید در انتها از روژ لب استفاده کنید.

منبع: سوالی

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه