انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت،چه عینکی واسه چه صورتی؟

سرویس زیبایی جوان ایرانی؛ بخش مد و مدگرایی:

انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت:ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺘﻮﻧﯽ ﻋﯿﻨﮏ آﻓﺘﺎﺑﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺧﻮدت اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﯽ، در درﺟﻪ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺑﺪی ﻓﺮم ﺻﻮرﺗﺖ ﭼﯿﻪ. ﺧﻮب، ﺑﻌﺪ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻓﺮم ﺻﻮرﺗﺖ (و ﯾﺎدآوری ﻣﺪل اﺑﺮوی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺻﻮرﺗﺖ) ﺑﺮات ﻣﯽ ﮔﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﻋﯿﻨﮑﯽ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﭼﮫﺮه ای ﻣﯿﺎد.


انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت

 

ﺻﻮرت ھﺎی ﺑﯿﻀﯽ ﺷﮑﻞ :

 

انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت

ﺧﻮش ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺘﻮن! اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺎ اﻧﺘﺨﺎب ھﺎی زﯾﺎدی دارﻧﺪ و اﮐﺜﺮ ﻣﺪل ﻋﯿﻨﮏ ھﺎ ﺑﮫﺸﻮن ﻣﯿﺎد.دو ﻣﺪل ﻋﯿﻨﮑﯽ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﺑﯿﻀﯽ ﻣﯿﺎد ﯾﮑﯽ ﻋﯿﻨﮏ ﻣﺪل ھﻮاﻧﻮردی ﯾﺎ ھﻤﻮﻧﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺧﺮﻣﮕﺴﯽ ﯾﺎ ِری ﺑَﻦ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ. ﯾﮑﯽ ھﻢ ﻣﺪﻟﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ ژاﮐﻠﯿﻦ ﮐِﻨِﺪی ﯾﺎ َﺷﻨِﻠﯽ ﻣﻌﺮوﻓﻪ ﮐﻪ ﻗﺎب ﺑﺰرگ و ﭘﮫﻦ ﮐﺎﺋﻮﭼﻮﯾﯽ داره.

انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت

انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت

انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت

 

ﺻﻮرت ھﺎی ﮐﺸﯿﺪه :

انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت

ﺑﺮای ﺻﻮرت ھﺎی ﮐﺸﯿﺪه، ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢ ھﺎی ﻋﯿﻨﮏ، ﻓﺮﯾﻢ ھﺎﯾﯽ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﮐﻢ و ﭘﮫﻨﺎی زﯾﺎد ھﺴﺘﻨﺪ. ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮﯾﻢ ھﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻤﻮدی ﺑﺎرﯾﮏ و از ﻧﻈﺮ اﻓﻖ ﭘﮫﻦ و ﮐﺸﯿﺪه ھﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺮﯾﻢ ھﺎی ﺷﻠﻮغ و طﺮح دار رﻧﮕﯽ ﯾﺎ ﻧﮕﯿﻦ دار ﺑﺮای اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ ھﺴﺘﻨﺪ.

انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت

انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت

 

ﺻﻮرت ھﺎی ﮔﺮد:

انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت

ﺑﺮای ﺻﻮرت ھﺎی ﮔﺮد ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮﯾﻢ ھﺎ، اﻧﻮاع زاوﯾﻪ دار و ﻣﺮﺑﻌﯽ ﯾﺎ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺑﺎ زواﯾﺎی ﺷﮑﺴﺘﻪ ھﺴﺘﻨﺪ. ﻋﯿﻨﮏ ھﺎی ﺗﯿﺮه ﺑﺎ ﻓﺮﯾﻢ و ﺷﯿﺸﻪ ﻣﺸﮑﯽ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯿﺎد و ﺻﻮرﺗﺘﻮن رو ﺟﻤﻊ و ﺟﻮر ﺗﺮ ﻧﺸﻮن ﻣﯽ ده.

 

انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت

انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت

 

ﺻﻮرت ھﺎی ﻣﺮﺑﻌﯽ:

انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت


ﺻﻮرت ھﺎی ﻣﺮﺑﻌﯽ ﭼﻮن زواﯾﺎ ﺗﯿﺰی دارﻧﺪ، ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺪﻟﮫﺎی ﺑﺮاﺷﻮن ﻣﺪﻟﮫﺎی ﮔﺮد ، ﺑﯿﻀﯽ و ﻣﻨﺤﻨﯿﻪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﻧﻪ ﺻﻮرﺗﺸﻮن رو ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺑﺮﺳﻮﻧﻪ. در ﺿﻤﻦ ﻋﯿﻨﮏ ھﺎی ﮔﺮﺑﻪ ای ﺑﺎ اﻧﺤﻨﺎ ھﺎی ﻧﺮم ھﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﯿﺎد.

انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت

انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت

 

ﺻﻮرت ھﺎی ﻗﻠﺒﯽ:

انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت

ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢ ﺑﺮای ﺻﻮرﺗﮫﺎی ﻗﻠﺒﯽ، ﻣﺪﻟﮫﺎی ﮔﺮﺑﻪ ای و ﮔﺮده. ﻋﯿﻨﮏ ھﺎی ﺧﯿﻠﯽ ﺷﻠﻮغ و ﺑﺮاق ﭘﺮ ﻧﮕﯿﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت ھﺎ ﻧﻤﯿﺎد.

 

انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت

انتخاب عینک آفتابی متناسب با صورت

 

::ﯾﻪ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﮫﻢ ﺑﺮای دوﺳﺘﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﺎدری ﯾﺎ ﻣﺤﺠﺒﻪ ھﺴﺘﻨﺪ. ﭼﻮن ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ ﮐﻤﺘﺮ ﭘﯿﺪا اﺳﺖو آراﯾﺶ ﮐﻤﺘﺮی ھﻢ دارﯾﺪ ﯾﺎ آراﯾﺶ ﻧﺪارﯾﺪ، ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﻢ ھﺎ ﺑﺮای ﺷﻤﺎ، ﻓﺮﯾﻢ ھﺎی ﺑﺎرﯾﮏ و ﻧﺎزک وﮐﻢ ﺣﺠﻢ ھﺴﺘﻨﺪ. ﻓﺮﯾﻢ ھﺎی ﻓﻠﺰی ﯾﺎ ﻋﯿﻨﮏ ھﺎی ﻓﺮﯾﻤﻠﺲ (ﺑﺪون ﻗﺎب) از ﮐﺎﺋﻮﭼﻮﯾﯽ ﺑﺮاﺗﻮن ﺑﮫﺘﺮن و ﻋﯿﻨﮏ ھﺎی ﮐﻮﭼﯿﮏ از ﻋﯿﻨﮏ ھﺎی ﺑﺰرگ و ﭘﮫﻦ ﺑﺮاﺗﻮن ﺧﯿﻠﯽ ﺑﮫﺘﺮ ھﺴﺘﻨﺪ. ﻋﯿﻨﮑﯽ ﺑﺨﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ھﻤﺮاه ﺣﺠﺎﺑﺘﻮن ﮐﻞ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎ رو ﻧﭙﻮﺷﻮﻧﻪ.
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه