دلنوشته های دلنشین و عاشقانه (سری 23)

دلنوشته,دلنوشته دلنشین,جملات عاشقانه

وقتـی کـه آدم تنهـا خـودش خوشـبخت باشـد ، خجـالت دارد ...

آلبـــر کامــــو


*************************
***********


وفـاداری ، هـنگامی کـه از یـک عشـق حقـیقی ناشـی نشـده باشـد چـقدر کسـالت بـار اسـت !

میــــلان کونـــــدرا


*************************
***********


چیزی که در زن مرا تسخیر می کند مهربانی اوست، نه روی زیبایش؛
من زنی را بیشتر دوست دارم که مهربانتر باشد .

ویلیام شکسپیر


*************************
***********


من از هر چه که تنها بخواهد به‌ من چیزی "بیاموزد" , بی‌ آنکه بر شادمندی‌ ام بیفزاید یا مرا نشاط تازه‌ای بخشد , "نفرت" دارم.

یوهان ولفگانگ گوته


*************************
***********


آزارم مـی دهـد دیـدن آن منظـره ای کـه مـادری کـودکش را سـیلی مـی زنـد ، ولـی کـودک بـاز دامـانش را رهـا نمـی کنـد ؛
کجاسـت آن قاضـی تـا حکـم کنـد کـه سرچشـمه محـبت ، مـادر اسـت یـا فرزنـد ؟

حســـین پناهــــی


*************************
***********


خوب است بدانیم که در بهترین زمان‌ها همیشه سبب‌هایی برای جشن گرفتن وجود دارد،
ولی از آن مهم‌تر، در نظر آوردن این امر در بدترین زمان‌هاست !

لئوبوسکالیا


*************************
***********


عـــــــشــــق مثل همین بادهای کویــریست،
مـگـــر نیایــــد!
وقتی آمـــد چشمهـــا را کــــور می کنـــد...!

محمود دولت آبادی


*************************
***********


آمــوختــه ام کـه ؛
لبخند ارزانتــرین راهی است که
می شـود با آن نـگـاه را وسعت داد ...!

چارلی چاپلین


*************************
***********


آدم هـــا تمام نمی شـونـــد.
آدم هــا نیمه شب با همه ی آنچه در
پس ذهن تـــو برایت باقی گذاشته انـــد،
به تــو هجـــوم می آورنــــد... !

هرتا مولر


*************************
***********


اگـــر از کسی متنفـــری،
از قسمتی از خودت در او متنفـــری؛
چیزی که از ما نیست نمی تواند افکار ما را آشفته کند.

هرمان هسه


*************************
***********


رسـم روزگـار اسـت دیگـر ،
از یـک دسـت تقـدیم مـی کنـد و از دسـتِ دیگـر ،
بـه زور از چنـگت بیـرون مـی کشـد ...

ژوزه ساراماگو


*************************
***********


مـا در ایـن مملکـت از وجـود 3 چیـز برخورداریــم :
وجـدان بـیدار ,
آزادی بیـان ،
و احتیـاط لازم بـرای ایـنکه از دو تـای اول هـرگز اسـتفاده نـکنیم !

مــارک تــواین


*************************
***********


اگر در جایی از شهر، تهیدست یافت شود ،
در همان نزدیکی ،
دزد و جیب‌بُر و دشمن مقدسات و هر گونه بدکار دیگر هم پنهان خواهند بود .

افلاطون


*************************
***********


ساده تـرین کار جهــان این است کـه خودت بـاشی
و دشوارتـرین کار جهان این است که کسی باشی که دیگران می خواهند .

دیل کارنـگی


*************************
***********


اما معنی اش این نیست که همه چیز عاقبت درست نمی شود .

پل استر

منبع : .bartarinha.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه