دلنوشته های دلنشین و عاشقانه,اس ام اس عاشقانه,مسیج عاشقانه,پیامک عاشقانه,دلنوشته های عاشقانه,جملات زیبا,جملات دلنشین,اس توپ

اس ام اس عاشقانه,مسیج عاشقانه

شیفتـگی آن اسـت کـه شمـا چشـمان زنـی را دوسـت بداریـد ، بـی آنکـه رنـگ آن را بـه یـاد آوریـد .

یوهــان ولفــگانگ گــوته

*********************
**************


نـه تنهـا راهِ حلـی نیسـت ،
بلکـه اصـلا مسـئله ای مطـرح نیسـت !

  آلبــــر کامــــو

*********************
**************


آدم وقتـی یـه حـس تکـرار نشـدنی رو بـا یکـی تجـربه میکـنه ،
دیگـه نمیتـونه اون حـس رو بـا کـس دیگـه ای تجـربه کنـه ،
بعضـی حـس هـا خـاص و نـاب هسـتند ؛
مثـل بعضـی آدم هـا !

  ویســـلاوا شیمبورســـکا

*********************
**************


عشـق حـد وسـط نـدارد ؛
یـا نابـود مـی کنـد ، یـا نجـات مـی دهـد !

  ویکــــتور هوگــــو

*********************
**************


زندگـی هیـچ نمـی گویـد ؛
نشـانت می دهـد ...!

  ریچــــارد بـــــاخ

*********************
**************


مـا از عروسـک هـا کمتریـم ،
آنهـا مُـرده بودنـد و زندگـی مـی کردنـد ؛
مـا زندگـی مـی کنیـم و مُرده ایـم .

  بــــهرام بیضایــــی | ندبــه

*********************
**************


بیاییـد شکـرگـزار وجـود ابلهـان باشـیم ،
کـه اگـر آنهـا نبودنـد ،
دیگـران بـه جـایی نمـی رسـیدند ...!

  مـــارک توایـــــن

*********************
**************


از عجـایب روزگـار ایـن اسـت کـه زن در عیـن زیبایـی ، وفـادار هـم باشـد !

  اســـکار وایلــــد

*********************
**************


شـاید ایـن دنیـا جهنـم سیـاره ی دیگـری باشـد .

  آلـــدوس هاکســـلی

*********************
**************


اگـر در آنِ واحـد بـه دنبـالِ چنـد خـرگوش بـروی ، بـه هیـچ کـدام نخواهـی رسـید .

  فئــودور داستایفسکـــی | جنایـت و مکافــات

*********************
**************


از همـه غـم انگـیزتر زمانـی مـی باشـد ،
کسـی کـه دوسـتش داری ،
ﻫﯿـﭻ ﺗﻼﺷـﯽ ﺑـﺮﺍی ﻧﮕـﻪ ﺩﺍﺷـﺘﻨﺖ ﻧمـی کنـد !

  ارنســـتو ســـاباتو

هایلایت (115)

یـک خطیـب خـوب بایـد موضـوع را حلاجـی کنـد ، نـه شنونـده را !

  وینـــستون چرچـــیل

*********************
**************


اگـر یـک سـالِ تمـام خاموشـی گزینـی ، یـاوه گویـی را از یـاد مـی بـری و سخـن گفـتن را مـی آمـوزی .

  فـــردریش نیچــــه

*********************
**************


زمـان خیانـت همیـشه در اوج اعتمـاد مـی باشـد .

  ناپلئـــون بـــناپارت

*********************
**************


در روزگـاری کـه دروغ یـک واقعـیت عمومـی اسـت ، بـه زبـان آوردن حقیـقت یـک اقـدام انقلابـی اسـت .

  جـــورج اورول

منبع : bartarinha.ir
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه