مدلهای کیف و وسایل طراحی شده برای بانوان با الهام از طبیعت!


نمونه هایی که در اینجا مشاهده میکنید طراحی هایی از فلوویو بوناویا طراح و عکاس است که در آخرین کتاب خود تحت عنوان (ماده و طعم) ارائه نموده است .

این طراحی ها را به عنوان نمادی برای مبارزه با پرخوری در جهان در طراحی وسایل بانوان استفاده نموده است.

 

 مدلهای کیف و وسایل طراحی شده برای بانوان با الهام از طبیعت!مدلهای کیف و وسایل طراحی شده برای بانوان با الهام از طبیعت!
مدلهای کیف و وسایل طراحی شده برای بانوان با الهام از طبیعت!
مدلهای کیف و وسایل طراحی شده برای بانوان با الهام از طبیعت!
مدلهای کیف و وسایل طراحی شده برای بانوان با الهام از طبیعت!
مدلهای کیف و وسایل طراحی شده برای بانوان با الهام از طبیعت!
مدلهای کیف و وسایل طراحی شده برای بانوان با الهام از طبیعت!
مدلهای کیف و وسایل طراحی شده برای بانوان با الهام از طبیعت!
مدلهای کیف و وسایل طراحی شده برای بانوان با الهام از طبیعت!
مدلهای کیف و وسایل طراحی شده برای بانوان با الهام از طبیعت!
مدلهای کیف و وسایل طراحی شده برای بانوان با الهام از طبیعت!


مدلهای کیف و وسایل طراحی شده برای بانوان با الهام از طبیعت!
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه