معما: در شکل زیر چند مثلث وجود دارد؟

این شکل را به تعدادی مثلث تقسیم کرده ایم. حال می خواهیم تمام مثلث هایی که در این شکل قابل شمارش هستند بیابیم. در نهایت چند مثلث را تشخیص می دهید؟

معما،تست هوش،معمای تصویری

شکل بالا را به تعدادی مثلث تقسیم کرده ایم. حال می خواهیم تمام مثلث هایی که در این شکل قابل شمارش هستند بیابیم. در نهایت چند مثلث را تشخیص می دهید؟
 
سطح دشواری تست هوش: متوسط

***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***
***

پاسخ:

44 مثلث
مثلث ها را در دسته های مختلف می شماریم:
تکی: 16
دوتایی: 16
چهارتایی: 8
هشت تایی: 4

منبع :
آی هوش
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه