موفقیت شغلی تان را با این زبان حتمی کنید!


موفقیت شغلی تان را با این زبان حتمی کنید! - تصویر 1

زبان بدن در واقع صحبت کردن به کمک ابزارهای غیرکلامی یا همان حرکات صورت و سایر اعضای بدن است.
زبان بدن در بسیاری از زمان ها از ساعت ها صحبت و ارتباط کلامی بیشتر تاثیرگذار است و می تواند چیزهایی را منتقل کند که گاهی حرف و صحبت قادر به انتقال آنها نیست.

 


آنچه پیش روی شماست، نکاتی است ساده اما کاربردی در استفاده از زبان بدن برای اینکه در محیط کار، و شغلی که دارید بتوانید تاثیرگذاری و موفقیت بیشتری داشته باشید:

1 - شق و رق بایستید و فضا را تصاحب کنید.

 

 

2 - هنگام ایستادن پاهایتان را کمی بیشتر از حد معمول باز کنید.

 

 

3 - زیر و بمی صدایتان را کنترل کنید.

 

 

4 - روش های پیش آزموده موفقیت را استفاده کنید.

 

 

5 - ژست قدرت بگیرید.

 

 

6 - ارتباط چشمی مثبت خود را حفظ کنید.

 

 

7 - هنگام حرف زدن از دست هایتان استفاده کنید.

 

 

8 - از حرکات بدنی باز مثل دست های باز یا قابل دید بودن کف دست ها استفاده کنید تا ریلکس و آرام باشید.

 

 

9 - نوک انگشتان دو دستتان را به هم بچسبانید و کف دستها از هم باز باشد. به عبارت دیگر مناره مخروطی بسازید.

 

 

10 - حالت های عصبی را کم کنید.

 

 

11 - لبخند بزنید.

 

12 - کامل و محکم دست بدهید

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه